Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Retonar articulos perdidos y mas….

RETORNAR ARTICULOS PERDIDOS

 

 מצות השבת אבידה יש בזה שתי אופנים אופן א’ הוא דע כי נפש האדם שלא השלימה תקונה לפעמים תבא ע»י עבור שהוא שנכנסת בגוף איזה אדם משותפת עם נפש האדם ההוא ומסייעתו באותם המצות שהוא עושה ואחר שנשלם תקונה שם יוצאת ממנו בחיים חיותו ועולה למעלה ונכנסת במקומה הראוי לה. ולפעמים צריכה לבא בגלגול גמור בעת הלידה ותהיה היא לבדה בגוף הנולד ההוא עד יושלם תקונה וימות ותעלה אל מקומה הראוי לה. והנה צער בגלגול גדול במאד מאד מצער העיבור. והנה המוצא אבידה ואינו מחזירה הנה כאשר ימות ויצטרך לבא בעוה»ז להתקן מחמת חסרון אשר היה לו אינו מספיק לו לבא בסוד העיבור אבל יחזור בגלגול גמור. וז»ש וכן תעשה לכל אבידת אחיך לפי שאם אינך מחזיר אבידתו לא תוכל אח»כ להתעלם תוך נפש חבירך בסוד העיבור כדי להתקן אבל תתגלגל אתה לבדך בגלגול גמור.

 

Existen dos aspectos a la mitzva de retornar artículos perdidos. Cuando el alma no completa su misión en este mundo, a veces regresa en forma de reencarnación temporaria dentro de otro cuerpo ayudando a esa persona a realizar mitzvot. Para lograr cumplir su misión, esa alma sale mientras la persona está viva a su lugar en el paraiso. A veces el alma debe retornar para una reencarnación total desde el momento de nacimiento permaneciendo en ese cuerpo hasta completar su rectificación y después muere. El sufrimiento de la reencarnación total es peor que el de la reencarnación temporaria. Aquel quien encuentra un objeto sin devolverlo antes de su muerte debera retornar a este mundo para cumplir las mitzvot que no realizo y será forzado a retornar con reencarnación total. Sobre esto dice el versiculo: “asi tambien harás con todo artículo perdido de tu hermano” si no lo retornares, serás forzado a la reencarnación completa.

 (Shaar HaMitzvot Ki Tetze)

 

אופן השני הוא זה דע כי הנה כאשר גזרו על איזה נשמה שתרד בעוה»ז להתלבש באותה טפה כנודע ובעת רדתה ממעלה למטה פוגעת באיזו נשמה אחרת שהיא צריכה להתגלגל כדי להתקן אז יש בה כח ליקחנה עמה ומתגלגלת עמה ונכנסות שתיהם בגוף הטיפה ההיא של הזרע ההוא והנה נודע כי כד זכה הנפש והשלימה תיקון הראוי לה כדין יהבין לה רוחא כנזכר בריש משפטים והנה אם הנפש האחרת המגולגלת שלקחה עמה לא השלימה החסרון שלה שהוא אותה המצוה שלסיבתה נתגלגלה להשלימה אין כח בנפש הראשונה להתלבש ברוח שלה עד שתשתלם גם זאת הנפש המגולגלת כראוי לה וז»ש וכן תעשה לכל אבידת אחיך היא הנפש המגולגלת שנקראת אבידת אחיך ואתה מצאתה בדרך ולקחת אותה עמך כנזכר ואז לא תוכל להתעלם ר»ל להתלבש ברוח שלך אעפ»י שכבר תקנת כל הראוי לך עד דרוש אחיך ר»ל עד שתשלים תיקון אבידה של אחיך שהיא נפש המגולגלת הנזכרת שתהיה כבר ראויה להשיבה לו ואז תוכל להתעלם בחלק הרוח שלך. והנה באמרו אבידת אחיך רמז כי אין זה נעשה רק כאשר שתי נפשות אלו יש קורבה ביניהם שאל»כ לא יתגלגל ביחד גם לפעמים יהיה כך כאשר שתי נפשות אלו חסרות ענין מצוה אחת ולכן מתגלגלות יחד ועושות המצוה ההיא בחיבור ונשלמו שתיהם.

(שער המצות תצא)

 

La segunda situación que puede suceder con el alma es cuando un veredicto celestial fue decretado que debe bajar a este mundo y en su camino hacia abajo encuentra otra alma que debe ser reencarnada, y combinan ambas. Si la segunda alma no completo una mitzva específica la cual lo forzó a bajar, en tal caso la primera alma no tiene fuerza de continuar hasta que la segunda alma complete su misión. Por eso la Torá dice: “similarmente debes retornar todo artículo perdido de tu hermano”, se refiere al alma gemela la cual no podrás ignorar aun cuando tú estés rectificado. Esto sucede cuando ambas almas estan cerca una de la otra, cuando dos almas crecen del cumplimiento de la misma mitzva, y vienen juntas.

(Shaar HaMitzvot Tetze)

 

ZIVUGIM, PAREJAS

 

דע כי זווג השלם שהוא להמשיך נשמות חדשות שלא באו כלולות באדה»ר הנה איננו תדיר ובזמן שבית המקדש היה קיים היה נעשה זה הזוג שלים והיו באות נשמות חדשות אבל אחר החורבן נפסק הזוג הזה ועל הזוג הזה הוא שאמרו שנשבע ד’ שלא יכנס בירושלים של מעלה עד וכו’

מצות הקידושין כתיב כי יקח איש אשה ובעלה דע כי ע»י הקידושין שאדם מקדש לאשתו נמשך אליה חד רוחא מכח רוחו של בעל והוא בבחינת אור מקיף ואחר שכבר נמשך לה אור מקיף מן רוחא דיליה אח»כ בא עליה ביאה גמורה ויהיב בה חד רוחא בסוד אור פנימי בגוה מכח רוחא דיליה ולכן צריך להקדים הקידושין כי אין הרוח הפנימי נכנס בה עד שיכנס אור המקיף של זה הרוח בתחלה.

 

Debes saber que la perfecta pareja es para traer al mundo nuevas almas las cuales no estaban incluidas en el alma de Adam;  esto sucedió cuando el Templo estaba en pie. De todos modos, hoy día tras la destrucción del Templo, no bajan más al mundo nuevas almas. La mitzva de Kidushin coincide con el versiculo: “cuando un hombre toma una mujer” debes tener en mente que al realizar el Kidushin, un espíritu especial entra en la mujer, un aura especial, y luego, después de la primera vez de relaciones íntimas, ella recibe un aura interna.

 

PAGAR SALARIO A TIEMPO

 

מצות השכיר כתיב ביומו תתן שכרו הנה מורי היה נזהר לקיים מצוה זו בתכלית וכאשר לא היה בידו מעות לפרוע היה מתעכב מלהתפלל תפלת המנחה עד שקיעת החמה כדי לבקש מעות לפרוע אל השכיר ההוא והיה לוקח בהלואה ופורע ואח»כ היה מתפלל במרוצה תפלת המנחה והיה אומר איך אתפלל לד’ תפלת מנחה ובאה לידי מצוה גדולה כזאת ולא קיימתיה.

(שער המצות תצא)

 

Hay mitzva de pagar al empleado a tiempo, como dice el versiculo: “en el mismo día debes pagar su salario” Mi maestro (el Arizal) era extremamente estricto en pagar el mismo día. Cuando no tenía dinero para pagar, no rezaba Minjá hasta la bajada del sol para solicitar dinero prestado y pagar al empleado y después iba a rezar. Él decía, «como puedo rezar cuando aún no cumplí esta mitzva tan grande?»

(Shaar HaMitzvot Tetze)

 

ESCRIBIR UN SEFER TORÁ

 

   מצות ס»ת כתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת יש נמנעים מלקיים מצוה זו מפני שני דברים האחת היא שאינם יודעים לכתב וחושבין שעיקר המצוה הזאת לכתב בידו. והשנית היא לפי שאין בזמננו זה יודעים ובקאים בחסירות ויתירות ופתוחות וסתומות הנה אני ראיתי למורי שצוה לסופר אחד שיכתוב לו ס»ת אחד כמנהג ס»ת שלנו ולא חשש למיעוט בקיאותנו בהם גם לענין הכתיבה ציוהו שיכתוב כל הס»ת ויניח גליון חלק בכל מקום של הויות שיש בס»ת והיתה כונתו לכתבם בידו בכונה.

 

Hay mitzva de escribir un Sefer Torá, como dice el versiculo: “ahora escriban para ustedes esta canción”. Algunos se abstienen de hacer esta mitzva. Hay dos razones a ello: una, ellos no saben cómo escribir pensando que la mitzva principal es escribir con su propia mano. La segunda, en nuestra era nadie está seguro sobre los capítulos abiertos o cerrados del Sefer Torá. Vi que mi maestro (el Arizal) encargo a un escriba que escriba un Sefer Torá para el sin considerar las causas mencionadas. Le dijo al escriba que deje en blanco un espacio donde aparece el nombre sagrado para que el escriba el nombre de Hashem con su mano y pueda tener en mente ciertos nombres sagrados.

 

PIEDAD

 

מי שרוצה להיות חסיד צריך לנהוג חומרות יתירות אע»פ שאינו מחויב בהם כפי הדין. צריך להזהר שלא לאכול תורמוסין הנשלקין ע»י גוים למתקן וכן שלא לאכול אפונים של הגוים שקלו אותם כעין אותם קליות והנה התורמוסים אע»פ שמן הדין מותרים הם לפי שאין עולים על שלחן מלכים עכ»ז לא גרעיה מההוא גברא דלא אתחזי ליה אליהו משום דשתה מים דאחים ליה קפילא ארמאה. אבל האפונים מן הדין אסורים מפני שקליות שלהם עולים על שלחן מלכים והשרים של המקומות עושים אותם קליות ולאו דוקא מלכים אלא כיון שעולים על שלחן השרים אסור.

 

El que desea ser piadoso debe ser estricto aun cuando segun la halaja no está obligado. Debe ser cauteloso en no comer garbanzos cocinados por no-judíos, aun si no se sirven en la mesa de un rey. Es similar a lo que nuestros sabios dicen sobre un hombre que no lo vio al profeta Eliahu por haber tomado agua hervida por no-judíos. Las lentejas estan prohibidas porque las sirven en la mesa de los ministros.

 

CONCENTRACION CON EL TEFILIN

 

יזהר שלא יסיח דעתו מן התפילין בעודן עליו אלא בעת שמתפלל תפילת עמידה ובעת שהוא עוסק בתורה כי בב’ זמנים אלו אין חשש.

 

Debera ser cauteloso y no perder la conciencia del Tefilin mientras los tiene puestos en su mano y en su cabeza, excepto cuando reza o está estudiando Torá, ya que está concentrado en el rezo o estudio.

 

NUNCA JURAR

 

יזהר לקיים מצות עשה כפי סברת הרמב»ן שלא ישבע בחיי אביו או אמו אפילו באמת וזה כלל מ»ע דכבד את אביך.

 

Debera observar la mitzva que segun como interpreta el Ramban, prohíbe jurar sobre la vida de sus padres aun siendo verdad. Esto está incluido en la mitzva de honrar a los padres.

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top