Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Cuatro niveles de estudio de Tora y mas…

CUATRO NIVELES DE ESTUDIO DE TORÁ

 

לעסוק בתורה שקולה כנגד כל המצות וכו’ פשט רמז דרש סוד וצריך לטרוח ולעסוק בכלם עד מקום שידו שכלו מגעת ויבקש לו רב שילמדהו ואם חסר אחת מארבעתם כפי השגתו יתגלגל על זה.

(שער הגילגולים הקדמה י»א)

 

El estudio de Torá es equivalente al cumplimiento de todas las mitzvot. La persona debera estudiar todas las facetas de la Torá que es capaz de entender y buscar otro maestro. Si no logra entender una de las facetas de la Torá reencarnara para estudiar está dimensión.

(Shaar Hagilgulim 11)

 

LUGARES AISLADOS

 

דע כי צריך האדם ליזהר שלא ישב במקום שאין בו ישוב לפי שבמקום שאין בו ישוב שולט שם שד אחד ושמו תני»א ויוצא מפסוק ולמה תניאון את לב בני ישראל והיושב שם אעפ»י שהוא עוסק בתורה מתגבר עליו השד ההוא להזיקו או להחטיאו ואין כח באדם ההוא העומד שם לשלוט עליו לולי יהי צדיק גמור ומורי הזהיר לאדם א’ שלא ילך על קברי הרשב»י ור»א בנו ללמוד שם יחידי אפילו בימים שרגילים בנ»א לילך שם ומכ»ש בשאר מקומות שאין בני אדם יושבים שם.

 

Debes saber que la persona no debe vivir en un lugar que nunca fuese habitado por humanos. Todo lugar vacio de humanos está controlado por el demonio cual nombre está insinuado en el versiculo: “por qué frenas el pueblo de Israel?” cualquiera quien vive allí aun si estudia Torá, será dañado, o pecara, a menos que sea un gran piadoso. Mi maestro (el Arizal) advirtió a alguien de no ir solo a la tumba de Rabi Shimón Bar Yojai y de su hijo Rabi Elazar, aun en los dias en que hay gente allí.

 

OBSERVAR LA FRENTE DE LA PERSONA

 

ומורי היה מסתכל במצח האדם אחר שקיעת החמה והיה מכיר באיזו לימוד עתידה נשמתו לעסוק בלילה בעלותה למעלה או בספר הזוהר או במשנה או באיזה ספר מספרי רז»ל והיה מצוה לאיש ההוא שטרם שישן יקרא את הקריאה ההיא וכן כל איש ואיש.

 

Mi maestro (el Arizal) observaba la frente de la persona después de la caida del sol y verla qué temas su alma estudiaría esa noche al llegar al cielo. Le daría instrucciones para leer versículos relevantes de la Torá antes de dormir.

 

VENTANAS EN DIRECCION AL CIELO

 

טוב לאדם לדור בבית שיש בו חלונות פתוחות נגד הרקיע כדי שתמיד בכל עת ורגע יגביה עיניו לשמים ויביט בנפלאותיו ית’ בבריאת שמים וארץ.

 

Es bueno residir en una casa con ventanas en dirección al cielo para tener la oportunidad de mirar el cielo en todo momento y alavar a Hashem por haber creado el universo.

 

DORMIR DE NOCHE

 

 שינת הלילה שהוא מוכרחת לאדם ואמנם השינה ביום כבר ארז»ל אסור לאדם שישן ביום יותר משינת הסוס והענין הוא דע כי השינה שביום רעה אל הצדיקים וטובה אל הרשעים כי הצדיק ע»י מעשיו הטובים שעושה אפשר שכאשר יישן בלילה ואח»כ בהקיצו משנתו חוזרת נפשו בו היא ממשכת ומביאה עתה איזו נשמה של איזה צדיק קדמון ומתעברת בו בסוד העיבור ושתיהן נכנסות בגוף והיא באה כדי לסייעו במצות הבא לטהר מסעיין אותו ר’ נתן אומר נשמות הצדיקים מסעיין אותו והבן זה. וכאשר חוזר לישן ביום אפשר שתחזור ותפרד ממנו אותה הנשמה שבאה לסייעו כי בלילה שהפקיד נשמתו ביד המלכות העליונה מתחדשת שם ומזדככת ונשלמת ואז מתעברת בה נשמת הצדיק ההוא אבל בשינת היום אין הנשמה מוצאה מקום מנוחה ופקדון עצמה בו כדרך הלילה שאומרין בידך אפקיד רוחי ולכן מאבדת כל הריוח שהרויחה בלילה בשינת היום אבל הרשעים הוא להפך כי בלילה אין נשמותיהם עולות למעלה בפקדון יתברך בידו והם משוטטות באויר הרקיע בין החיצונים ושם מוצאות נשמות רשעים קדמונים משוטטים בעולם בין החיצונים ומשתתפות יחד ונכנסות באדם בהקיצו משנתו והנה כאשר ישן ביום אפשר שיתפרדו ממנו אותם נשמות הרשעים המחטאים אותו ובפרט אם עשה איזה מצוה ביום ההוא אבל ביום השבת אפילו לצדיקים השינה טובה כי אין דבר רע נאחז ביום השבת.

(שער המצות ואתחנן)

 

Es obligatorio dormir de noche. Con respecto a dormir de día, nuestros sabios dijeron que está prohibido dormir más de lo que duerme el caballo (media hora). Dormir de día no es bueno para el piadoso y es bueno para el perverso. Cuando el piadoso realiza un acto positivo el cual fue realizado también por otro piadoso con anterioridad, esta alma piadosa es capaz de juntarse con él para asistirlo y hacer más y más actos de bondad y mitzvot. Cuando el piadoso duerme durante el día, esta alma piadosa es capaz de abandonarlo y pierde todos los beneficios que obtuvo esa noche. De lo contrario con el perverso, sus almas flotan en los cielos entre los demonios encontrando perversos del pasado que se juntan a ellos. Por eso al dormir de día, es posible que estas almas perversas los abandoran y pararan de inducirlo al pecado, especialmente si realizo una gran mitzva en ese día. No obstante dormir durante el día en Shabat es bueno para el piadoso, ya que el mal no tiene efecto en Shabat.

(Shaar HaMitzvot Va’etchanan)

 

CRUZAR LOS DEDOS DE AMBAS MANOS

 

   אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה והטעם הוא לפי שהם כחות עליונים ימניים ושמאליים ואין לערבם.

(שער המצות עקב)

 

Está prohibido cruzar los dedos de la mano derecha con los dedos de la mano izquierda, porque ello consiste mezclar las fuerzas espirituales de justicia (Din) con piedad.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

HONRAR A LA ESPOSA

 

בענין מדת הנדיבות ראיתי למורי שלא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נאים יותר מדאי גם במאכלו היה אוכל דבר מועט מאד אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאד לכבדה ולהלבישה והיה מפיק כל רצונה אף אם לא היתה ידו משגת כ»כ.

(שער המצות עקב)

 

He visto quer mi maestro (el Arizal) nunca vestia ropa ostentadora, y comía muy poco. No obstante para el vestido de su esposa, era extremamente generoso de honrarla y cumplir todos sus deseo, aun si no tenia dinero.

(Shaar Hamitzvot Ekev)

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top