Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Profecia y el espiritu sagrado

PROFECIA Y EL ESPIRITU SAGRADO

 

יבואר ענין הנבואה ורוח הקדש מה ענינם דע כי בהיות האדם צדיק וחסיד ועוסק בתורה ומתפלל בכונה ודאי הוא שאין לך דבר שאין לו ממש כי אפילו אותו הקול היוצא ע»י הכאת המטה אינו לבטלה ואין הדבר ההוא הולך לבטלה ח»ו אך בודאי הוא שממנו נבראים מלאכים ורוחין קדישין קיימין ועומדין כל העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד כי מדבור האדם נוצרים מלאכים טובים או רעים כפי דבורו כי כשהאדם עוסק בתורה אותם הקולות וההבלים דנפקי מפומיה נעשים מרכבה אל נשמות הצדיקים הראשונים לרדת למטה ללמוד תורה לאדם ההוא.

 

 Explicaremos que es la profecia y el espíritu sagrado. Cuando la persona es piadosa, estudia Torá y reza con concentración, con sus mitzvot, Torá y rezo crean ángeles. Al hablar negativamente sobre otros, un ángel negativo es creado. Estas voces de estudio de Torá otorgan fuerza a los mundo superiores y almas de piadosos bajan a enseñarle Torá.

 

CREANDO ANGELES

 

  אמנם הכל כפי מעשה האדם כי אם אותה התורה שיעסוק בה קורא אותה לשמה יהיה המלאך הנברא משם קדוש הוא מאד ועליון מאד ונאמן בכל דבריו באמת גמור וכן אם קורא אותה בלי שיבושים וטעיות יהיה המלאך ההוא בלי טעות ויהיה נאמן בכל דבריו וכן המצוה שעושה האדם אם היא כתקנה נעשה ממנה מלאך קדוש מאד וכפי מה שחסר מאותה מצוה כן יחסר אור המלאך ההוא ואמנם ודאי הוא שגדול הוא כח המלאך הנעשה מעסק התורה מכח המלאך הנעשה ע»י אותה מצוה.

והנה ענין המלאכים המתגלים אל בני האדם ומודעים אותם עתידות וסודות ונקראים בספרים מגידים כי אלו הם נבראים מעסק האדם בתורה ובמצות ויש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים להם כלל ויש מי שמתגלים להם והכל כפי בחי’ נשמותיהם או כפי מעשיהם ואין להאריך בזה ויש מגידים אמיתיים לגמרי והם הנעשים מן התורה או המצות הנעשים בשלימותם ויש מגידים משקרים במקצת דבריהם ויש בהם תערובת כזב ושקר והטעם הוא כי אם האדם היה לו איזו בחינה רעה או דבר שקר באותה התורה או באותה המצוה שעשה הנה גם המלאך הנברא משם הוא כלול טוב ורע ובחי’ הטוב שבו אומר דברי אמת ורע שבו אומר דברי כזב.

(שער רוח הקדש י’)

 

Todo depende de las acciones de la persona. Si su estudio de Torá es para cumplir la orden de Hashem, los ángeles creados serán sagrados. Si lee la Torá sin errores, el ángel será igual. También, cuando la persona realiza una mitzva apropiadamente, crea un ángel completamente sagrado. Al estudiar Torá, crea un ángel más grande que el que fue creado por una mitzva. Los ángeles que  revelan el futuro son creados de nuestras mitzvot y no del estudio de Torá, cada cual según su nivel. Algunos ángeles mienten un poco, y otros mezclan bien con mal cuando la persona estudia Torá cual está basándose en interpretaciones erróneas.

(Shaar Ruah Hakadosh 10)

   

גם יש מגידים שנעשים מעולם העשיה בלבד ואלו נעשים ע»י המצות מעשיות הנעשות בלי כונה ויש מגידים מעולם היצירה והם מעסק התורה ויש מגידים מעולם הבריאה והם הנעשות מכונת ומחשבת האדם בעסקו בתורה או במצוה ובכל עולם ועולם יש כמה וכמה חלקים ופרטים שונים זה מזה ואין להאריך. והסימן שנתן לי מורי הוא בראותינו אם הוא מאמת בכל דבריו או אם כל דבריו לשם שמים ולא יבטל אפילו אות אחת מדבריו וגם אם ידע לבאר רזי התורה וסודותיה זה ודאי נוכל להאמין בו וכפי דבריו נוכל לידע ולהכיר גדלו ומעלתו כפי ידיעתו.

 

Algunos ángeles emanan del mundo de la acción y son creados mediante las mitzvot que realizamos sin dedicación. Otros emanan del mundo de la formación y son creados del estudio de Torá. Otros ángeles emanan del mundo de la creación y surgen  como resultado de nuestros pensamientos mientras estudiamos Torá o realizamos mitzvot. Cada mundo tiene distintos niveles y detalles. La señal que mi maestro (el Arizal) me dio fue, si el ángel da información correcta y explica secretos de Torá, podemos aceptar  su respuesta.

 

   עוד שמעתי מן החכם הר’ שלמה סאגיס כי פעם אחד חלם שראה בחלומו שהתפילין שלו היו פסולים והיה מצוה לעשות לו תפילין אחרים ופתר לו מורי כי אשתו היתה אז מעוברת מבן זכר ושהיא עתידה להפילו אותו ואח»כ תחזור ותתעבר פעם אחרת מבן זכר שיהיה של קיימא וכאשר פתר לו כן היה.

 

Escuche de Rabi Shlomo Sagis que tuvo un sueño que su Tefilin era invalido y encargo un nuevo Tefilin. Mi maestro (el Arizal) interpretó que su esposa estaba embarazada con un bebé y lo iba a abortar pero después quedaría encinta otra vez, y este bebe sobreviviría. Tal como asi sucedió.

 

CADA MITZVA QUEDA GRABADA EN LA FRENTE DE LA PERSONA

 

כל המצות יש להם אות רומזת על כל אחת ואחת וביום שיעשה האדם מצוה אחת אז תתראה מאירה אך מצות הצדקה תאיר כל השבוע ההיא בסוד צדקתו עומדת לעד אבל שאר המצות לא יתגלו ביום אחר רק אם עשה איזו מצוה אחרת אז תאיר גם זו עמה.

 

Cada mitzva tiene una señal que insinúa a esa mitzva. En el día que la persona realiza una mitzva una señal específica aparece en su frente. La señal por haber donado para caridad aparecerá durante toda esa semana, de lo contrario a otras mitzvot, cual aparecen solamente en el día en que fueron realizadas.

 

 דע כי כמו שאמרנו שהרשע אין אורות אותיות נפשו נחקקים במצחו כך האדם אם ת»ח גדול ובפרט עם עוסק בחכמת האמת תורתו מכסה על העונות שעושה ואינם כתובים במצחו אם הם עבירות קלות אבל אם הם עבירות חמורות הם נגלות וכתובים במצחו ואמנם הקלות שאינם כתובים במצחו אי אפשר לדעת אותם אם לא ע»י ידיעה אחרת שהיה למורי שהיה מדבר עם נפש האדם ממש ושואל וחוקר ממנה כל פעולותיה והיא מגדת לו.

 

Al igual como la luz sagrada no aparece en la frente del perverso, asi tambien los pecados del erudito de Torá no aparecen en su frente, especialmente si estudia Kabalá, su Torá cubre sus pecados a menos que sean pecados muy graves. Mi maestro (el Arizal) era capaz de comunicarse con el alma de la persona y revelarle todos sus pecados.

 

SENALES DEL CIELO

 

    כאשר יצא האדם מפתח ביתו ולחוץ אם יזדמן לפניו כלב אחד ופניו כנגד פניך ויפשוט זרועותיו בקרקע לצד ראשו ודומה כמי שמשתחוה לפניך מורה על בשורה טובה ואם יהפוך אחוריו אליך ויפשוט זרועותיו בקרקע יורה ח»ו להיפך.

 

Cuando sale de  su casa y ve un perro que lo mira extendiendo sus patas, como si estuviera arrodillándose hacia él, es señal de buenas noticias. Si el perro se voltea, es una señal negativa.

 

CADA DECRETO ES ANUNCIADO EN EL CIELO

 

 גם דע כי כל מה שנגזר למעלה מכריזים הגזרה ההיא בכל העולמות ובפרט בעולם העשיה גם כל העבירות שהאדם עובר כלם נכרזות בעוה»ז ע»י ב»ד של מעלה ושליח ב»ד ההולך עמהם והנה עבוי וגסות האויר אינו מניח לשיעבור ויורד קול הרוחני בתוכו ואמנם כאשר העופות מפריחים באויר הם חותכים ובוקעים האויר וחולקים אותו ע»י הפרחתם ועפיפתם ואז קול הכרוז עובר דרך שם וז»ס הפסוק כי עוף השמים יוליך את הקול כי דרך פריחתו ועפיפתו מוליך אותו ויש עופות אחרות שע»י דבורם וצפצופם מצטרף ומתחבר קול הכרוז עם קולם ועוברים יחד וכנגד אלו נאמר ובעל כנפים יגיד דבר אבל כנגד העופות האחרות שאינם מדברות אלא מוליכים הקול האחר העליון ע»י עפיפתם בכנפיהם.

(שער רוח הקדש כ»ב)

 

Cada decreto del cielo es anunciado en todos los mundo superiores, especialmente en el mundo de la acción. Tambien, todos los pecados que la persona comete son anunciados por una voz del cielo. Estas voces espirituales no pueden ser escuchadas en nuestro mundo, por la gran contaminación del aire. Las aves cargan estas voces, como dice el versiculo: “por el ave el aire puede cargar el sonido, el que tiene alas revela la palabra.”

(Shaar Ruah Hakodesh 22)

 

EL IDIOMA DE LAS AVES

 

והנה לפעמים ענין צפצוף העופות הוא באופן אחר כי יש נשמות בני אדם מגולגלים בהם באותם העופות או בכל מיני בריות שיהיו והכל לסבות ידועות כפי ענשם ואלו הנשמות הנז’ הם יודעים ממה שהיו יודעות בתחילה וגם יודעים הרבה עתידות ממה ששומעים מן קול הכרוז מאחורי הפרגוד ואז הם מגידים אותם הדברים גם יש לפעמים באופן אחר כי איזו נשמה של איזה צדיק באה מן העולם העליון ומתלבשת באותה צורה ודמיון ההוא ואינו בריה או עוף ממש אלא מתדמה ומתראה כך והוא מגלה ומגיד סודות התורה וכיוצא ואמנם כפי מדרגת ומעלת האדם הרואה אותם כך יתדמו לפניו ולפעמים יתראו לפני שני אנשים יחד ואיש אחד מהם יתדמה לו בצורת עוף או בריה אחרת והאיש השני יתדמה בפניו באופן אחר והכל כפי מעלת האדם הרואה אותם.

 

A veces el alma reencarna en aves para expiar por pecados y escuchan secretos a través de la cortina celestial. A veces un alma piadosa baja de los mundos superiores y aparenta ser como un ave y revela secretos de Torá. En algunos casos dos personas diferentes ven dos criaturas diferentes, cada cual según su nivel.

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top