Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Nombres de idolos y mas…

NOMBRES DE IDOLOS

 

איסור הזכרת שם אלוקים אחרים כדכתיב ושם אלוקים אחרים לא תזכירו דע כי עיקר איסור זה הוא שלא יזכיר שמו ס»מ הנקרא אלוקים אחרים כנודע ובפרט בלילה לפי שאז ממשלת החיצונים וכל המזכיר שמו מגביר כחו הפך מפסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי ולא עוד אלא אפילו להזכיר שם השדים כגון אלו שקורין בלשון לעז איל דיאב’לו וכיוצא בזה שביאורו לשון שדים אין להזכירם כי מגביר כחם.

(שער המצות פרשת משפטים)

 

Está prohibido mencionar los nombres de idolos, tal como dice el verso: “los nombres de otros dioses no deberán ser escuchados.” La prohibición principal aplica al nombre del Satán, Samej Mem, especialmente de noche cuando es el tiempo de su control. Cualquiera que menciona el nombre de un ídolo genera fuerza a su poder. Más aun, está prohibido pronunciar los nombres de demonios como la gente que llama al mal el “Diablo”.

(Shaar HaMitzvot Mishpatim)

 

HONRAR A LOS PADRES

 

  הנה הבן הנמשך על ידי אביו הוא עלול ממנו ואביו הוא עילתו שהמציאו והעלול משועבד לעילתו הממציא אותו וכו’ וזה סוד פוקד עון אבות על בנים וזה סוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה סוד אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו כי כשאבותיהם קלקלו צינור המים בהתחלתו צריכים בניהם לתקן כל הצינור ממקום אבותיהם ואילך אבל כשהבנים מקלקלים הצינור אין אבותיהם צריכים לתקן מקום בניהם כי כבר נמשך להם מים במקומם. וזה סוד מה שכתוב בישמעאל כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם ולא נענש בעון בניו שעתידין להמית שמונים אלף פרחי כהונה בצמא והרי נתבאר טעם כבוד אב ואם כי אין שפע הבן נמשך לו מלמעלה אלא ע»פ דרכם ואמצעותם כי הוא עלול מהם והנה טעם זה יספיק כאשר האבות והאמהות והבנים כולם נשמתם משורש אחד ואז הם למעלה והוא למטה מהם וצריך אליהם כדי שימשך שפעו וחיותו על ידם. אבל כבר נודע כי רוב הבנים אינם משורש אחד כי זה מן החסד וזה מן הגבורה וכיוצא בזה ובפרט במגולגלים כי אין להם יחוס עם אבותיהם ברוב הפעמים ואין להם שום יחוס וקורבה עם נשמות אבותיהם או אמותיהם כלל ועיקר ואדרבא מצינו לפעמים רבות אדם נבזה ושפל עד קצה האחרון מוליד בן צדיק גמור וחכם גדול ונשמתו למעלה מנשמת אביו אלף מדרגות ואיך יהיה חייב בכבודו אבל סוד הענין הוא זה.

(שער המצות פרשת יתרו)

 

El hijo es el fruto de su padre porque le debe su existencia. Este es el secreto de los versos:

“Impone la deuda de los padres sobre sus hijos.”

“Los padres comieron uva agria y los dientes de sus hijos se dañaron.”

“Nuestros padres pecaron y se fueron, y nosotros debemos pagar sus deudas.”

Cuando los pecados cometidos por los padres causan daño a los conductos de la bendición Divina, sus hijos deben reparar los conductos desde el lugar de los padres. Tratandose de hijos pecadores sus padres no deben reparar los conductos para sus hijos porque ellos ya recibieron agua de los conductos. Este es el secreto de Ismael: “Hashem escucho la voz del niño donde estaba.” Ismael no fue castigado a pesar de que sus nietos matarían ochenta mil Kohanim. Está es la razon para la mitzva de honrar a los padres, porque todas la bendiciones divinas llegan a los hijos por el mérito de sus padres. Esto aplica si ambos padres e hijos emanan de un solo origen espiritual. De todos modos la mayoría de la personas los hijos son diferentes de sus hermanos, uno emana del atributo de piedad mientras que su hermano emana del atributo de la justicia. Normalmente ellos no tienen relación espiritual con sus padres biológicos, especialmente cuando las almas reencarnan. Como podemos ver un hombre muy ordinario puede ser padre de un hijo piadoso que es muy sabio y su alma emano de un mundo mucho más alto que de su padre. ¿Como puede ser posible que tal hijo está obligado a honrar a su padre? Como explicamos, esta claro que es su deber.

(Shaar HaMitzvot Yitro)

 

ROBAR DINERO

 

       נבאר מ»ש רז»ל הגוזל מחבירו שוה פרוטה כאלו גוזל ממנו נפשו והענין הוא כי כל נשמה כלולה מרמ»ח אברים וכל אבר כלול מן כמה ניצוצות של האורות וכפי רבוי האורות אשר לנשמה ההוא כך הוא שיעור השפע אשר משפיעין עליו מלמעלה וכפי השפע שמשפיעין בה הוא ענין הממון אשר לו בעוה»ז ונמצא כי כאשר גונבים ממונו הם גונבים ממנו אותו השפע העליון היורד לנפשו מלמעלה ואפילו אינו אלא שוה פרוטה הרי הוא גוזל מנפשו שוה פרוטה על השפע הנשפע. ובזה יתבאר לך מ»ש רז»ל על הפסוק ויותר יעקב לבדו מכאן שצדיקים חסים על ממונם כי הרי יעקב חזר על פכים קטנים והענין הוא לפי שהממון שלו הוא נמשך לו מבחינת שפע העליון הנשפע על נפשו ואם אינו חס על ממונו נמצא שהוא ח»ו מבזה השפע היורד לנפשו ואינו מחשבו ועוד שאם יניח אותה פרוטה שתאבד ממנו הנה גם למעלה נפחתת ונאבדת אותה פרוטה השפע שהשפיעו לנפשו ולכן הם חסים על ממונם בדברי העוה»ז זולתי בדבר הצדקה והמצות כי אדרבא יוסיפו לו מלמעלה.

(שער המצות פרשת משפטים)

 

Nuestros sabios dijeron: «cualquiera que roba de su projimo el valor de una moneda, se considera como si hubiese robado su alma.» El motivo es que cada alma está compuesta de 248 órganos, cada cual contiene muchas luces sagradas. De acuerdo a la extensión de las luces del alma asi también se extiende la bendición Divina que recibirá cual se refleja en la cantidad de dinero que la persona tendrá en este mundo. Por lo tanto cuando alguien roba dinero, en realidad le está robando la bendición Divina destinada para el alma de esa persona. Por eso Jacobo regreso y cruzo el rio para recuperar utensilios chicos, porque si el piadoso no recupera sus pertenencias, se considera como si el rechaza el regalo divino, si el piadoso lo deja atras, el tambien perderá su parte espiritual. Por lo tanto los piadosos son muy estrictos de preservar sus pertenencias, excepto para gastar dinero en caridad y mitzvot.

(Shaar HaMitzvot Mishpatim)

CORTE DE CABELLO

 

פאת הראש כתיב לא תקיפו פאת ראשיכם קודם שיעשה האדם המצוה שהוא עושה יכוין לקיים מצות בוראו ית»ש ולכן כשהאדם מסתפר יכוין שהוא מקיים שני מצות בפאת הראש אחת מכאן ואחת מכאן וחמש מצות בה’ פאות הזקן. והענין כי הדינין הם צורך גבוה והם מכלל קיום העולם והעולם צריך להם ולכן אין ראוי להעביר כולם ולכן משיירין הפאה שהיא המלכות האחרונה. ואם נעביר הדינים גם מראש הנקבה יתבטלו לגמרי ולכן האשה אינה מגלחת ראשה ואדרבא מגדלת שער ראשה כנודע להשאיר שורש אל הדינין. 

(שער המצות פרשת קדושים)

 

El versiculo dice: “no cortes las esquinas de tu cabeza ni tampoco cortes las esquinas de tu barba.”

Cuando la persona realiza una mitzva, debera concentrarse en hacerla para cumplir la voluntad del Creador. Por lo tanto cuando la persona se corta el cabello debera recordar cumplir dos mitzvot, una en cada lado de su cabeza, y cinco mitzvot cuando corta su barba. El cabello representa el atributo estricto de justicia, el mundo depende del atributo de justicia estricta y orden. Por lo tanto no es apropiado cortar todo el cabello y dejamos algo de cabello en cada lado. Ya que el cabello representa justicia, una mujer que corta su cabello completamente, es similar a quitar la justicia estricta y la justicia desaparecerá totalmente. Por eso las mujeres no deben cortarse su cabello y deben tener pelo largo para que la justicia estricta tenga raiz.

(Shaar HaMitzvot Kedoshim)

 

והנה כל השערות הם כוחות הדין ולכן בעי לספרא רישיה כנזכר בזוהר ובתיקונים וזה סיבת גילוח שער הלוים ובפרט מי שהוא משורש קין שממנו יצא קרח שצריך לגלח ראשו כי כל שערותיו דינים קשים חוץ מפאת הראש שהיא המלכות שבי»ס הראש כדי להשאיר שורש אל הדינין ולא יתבטלו כולם. ואמנם בענין שיעור הפאה היה נזהר מאד מורי לשייר כל השערות אשר בצעדים שהוא כל השערות שיש בין האוזן לאותו המקום החלק שאין בו שער בשני צדי הראש וגובה הפאות שיעורן עד מקום שיגביה ראש האוזן למעלה ועד המקום שיגיע שם ראש האוזן נקרא פאה ואף אם היה שערות הפאות גדולים מאד וארוכים לא היה חותכן במספרים רק עד יגדלו ויתארכו וידלדלו וירדו ויכנסו למטה בגבול שערות הזקן ואז היה חותכן ומקצרן במספרים לפי שמה שמשתלשל משם ולמטה אינו נקרא פאת הראש.

(שער המצות פרשת קדושים)

 

El cabello representa las fuerzas del juicio estricto. Por eso el hombre debera cortar su cabello tal como menciona el Zohar. Por eso los Levitas se rapaban su cabello del todo y porque esto se aplica especialmente a personas que provienen de la raiz de Caín, de donde salio Koraj, que debera cortar su cabello, porque representa el juicio estricto – excepto los costados de la cabeza. Mi maestro (el Arizal) se cuidaba mucho de no cortar el cabello en los lados de su cabeza entre las orejas y dejaba que crezcan. Hasta tal punto que cortaba un poco para que su cabello toque su barba.

(Shaar HaMitzvot Kedoshim)

 

ESTUDIO DE TORÁ

 

מצות תלמוד תורה כתיב והיו הדברים האלה ושננתם לבניך בתחילה אכתוב בענין השכחה אשר באנשים כי היא נותנת עצלות ותרדמה לימנע מעסק התורה באמרם כי הנה ח»ו נמצאים יגעים לריק ולבטלה כיון שהכל נשכח מהם ולכך נודיעך ענין השכחה מה ענינה. הנה נודע וכו’ כי האדם תחילה נותנים לו נפש ואי זכי יתיר יהבין ליה רוחא. הנה הנפש היא מן הנקבה ובה ענין השכחה וכל זמן שלא השיג האדם חלק רוח הבאה מן הזכר ובו סוד הזכירה הוא שוכח והולך. והנה טורח ומתקן הנפש ע»י טרחו ועמלו בתורה ואעפ»י ששוכח מה שלומד אינו יגע לריק ח»ו יען כי בעוה»ב ולעתיד לבא יזכירו לו כל מה ששכח ואם עתה בחיים הוא שוכח הטעם הוא כי המקום גורם לכך כי הוא מתקן הנפש הנקרא עלמא דנוקבא ואינו ח»ו יגיעו לריק ומחוייב הוא לתקן בראשונה הנפש ואח»כ יתנו לו הרוח.

(שער המצות ואתחנן)

 

La mitzva de estudiar Torá está escrita en el versiculo: “y estas palabras que yo te ordeno este día estaran en tu Corazón y debes enseñarlas a tu hijos.”

La gente que estudia y olvida lo estudiado, le causa que aflojen su estudio diciendo: «para que esforzarnos si olvidamos lo que estudiamos?” Debemos entender cuál es la causa de que exista el olvido. La persona recibe el primer nivel de alma llamadoNefesh y después recibe Ruaj, el espíritu. El Nefesh emana del aspecto femenino mientras que el Ruaj emana del aspecto masculino. Después de que la persona pone mucho esfuerzo estudiando Torá, aun si lo olvida, no es en vano, todo lo que estudio será recuperado cuando llegare al mundo venidero. La razón por la cual olvida es a causa del lugar y la persona debe remediar su alma y olvidar lo estudiado y recibira el Ruaj.

(Shaar HaMitzvot Va’etchanan)

ESFUERZO PARA ESTUDIAR TORÁ

 

בתחילת ימי השגתו היה טורח לפעמים שבוע אחד על מאמר אחד מן הזוהר כדי להבין אותו ולא היו אומרים לו פירושו דא»כ נמצא שלא היתה התורה ההיא שלו וצריך שהוא יחדש בשכלו מעצמו בתורה מה שקבלה נפשו בחלקה בהר סיני כנודע ולכן כאשר היה טורח אז היו אומרים לו בענין פלוני ובמאמר פלוני עיינת ועמדת על האמת אבל עדיין צריך קצת עומק יותר ולפעמים היו אומרים לו טעית בענין פלוני בכלו או במקצתו והיה חוזר ומעיין עד שהיה עומד על האמת.

 

El Arizal dedicaba mucha esfuerzo a veces una semana, para entender un solo concepto del Zohar. Nadie le revelo el sentido profundo del Zohar – para que sea suyo la persona debera esforzarse para entender la Torá que su alma recibió en el Monte Sinaí. A veces le informaban que aún no acabo de entender el asunto, o que se equivoco, en tal caso continuaba estudiando hasta llegar a la verdad.

 

ובענין השגתו אין הפה יכולה לספר הכללים של מיני החכמות אמנם מה שראיתי בעיני דברים נפלאים ואמיתים הם אלו היה יודע להמשיך לפניו נפש מי שתהיה או מן החיים או מן הנפטרים מן הראשונים או מן האחרונים ושואל מהם כל רצונו בידיעת העתידות וברזי התורה גם היה נגלה אליו אליהו הנביא ומלמדו גם היה מכיר באותיות המצח ובחכמת הפרצוף ובאורות שיש בעור גוף האדם ובאורות שבשערות ובצפצופי עופות ובשיחת דקלים ואילנות ועשבים ואפילו שיחת הדומם כמש»ה אבן מקיר תזעק ושיחת להבת הנר ולהבת גחלי אש ורואה המלאכים המכריזים בעולם כל ההכרזות כנודע ומדבר עמהם ובקי בכל העשבים ובסגולותיהם האמיתים וכאלה רבות לא יכילם ספר לא יאמינום השומעים כי יסופר להם ואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמת.

(שער רוח הקדש י»ט)

 

Es imposible contener toda la sabiduría que el Arizal consiguio. Era capaz de comunicarse tanto con almas antiguas como recientes, y preguntarle sobre el futuro y los secretos de la Torá. El profeta Eliahu venia a enseñarle. Era capaz de leer las letras que figuran en la frente de la persona o en su cara o el aura de su piel o en su cabello. También entendía el idioma de las aves el lenguaje de las palmas y arboles el pasto y aun también el idioma de las piedras, tal como dice el versiculo: “la piedra grita desde la pared.” El también entendía el idioma de la mecha de la vela el veia cuando los ángeles anunciaban decretos celestiales y hablaba con ellos. El también conocía todas las medicinas que contiene las hierbas. Todo esto lo vi yo con mis propios ojos.

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top