Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Motivos por ojos doloridos y mas…

MOTIVO POR OJOS DOLORIDOS

 

פעם אחת אירע לי ביום שבת כאב גדול בעינים ונמשך הכאב זה קרוב לב’ חדשים ולא היה בתוכם שום חולי זולתי כאב העינים לי מאד. שאלתי למורי מה היה סבת הכאב ההוא ואמר לי ב’ סבות האחת היא לפי שאני פוסע פסיעה גסה במהלכי בימי החול ונודע כי פסיעה גסה נוטלת אחד מת»ק ממאור עיניו של אדם ואינה חוזרת אלא בקידוש ליל שבת ולפי שבאותו ליל שבת לא נתכונתי באותו הקידוש לכן בא לי הכאב הזה. סבה ב’ היא לפי שאני הייתי מתפלל תמיד בבית מדרשו והייתי יושב לימינו לעולם והייתי מסתכל ומביט בו ללמוד דרך הנהגותיו בכל הפרטים והוא היה מתכוין בתוך תפילתו כונות גדולות ונוראות אשר על ידם היה אור עליון שורה עליו ולא הייתי כדאי אז להסתכל בו. ואמר לי השתדל שלא תסתכל בפני בשעה שאני מתכוין ביחוד קריאת שמע ובשעה שאני כורע במודים ובשעה שאני עונה קדושה ואומר קדוש קדוש כל אלו הג’ מקומות יש בהם כונות נוראות וע»יז יוסר ממך כאב העינים ונמנעתי ביום המחרת מלהסתכל בו בג’ זמנים אלו ותיכף נתרפאתי.

(שער המצות עקב)

 

Un Shabat mis ojos estaban extremamente doloridos y el dolor continuo durante dos meses. Le pregunte a mí maestro (el Arizal) sobre ello y respondió que existen dos razones: primero, porque caminaba bien rápido durante los dias de semana, lo cual debilita la fuerza de la vista, esto se curara en el momento del Kidush en Shabat a la noche, viernes a la noche. Ya que ese Shabat no preste atención al Kidush, he sufrido ese dolor. Segundo, siempre rezo en la sinagoga de mi maestro sentado a su lado derecho, observando su movimiento para aprender de su conducta. Su intensa concentración causo que la luz Divina de la cual yo no era apto de mirar me daño, y esa fue la causa del dolor. Él me dijo que no lo mire durante la lectura del Shema Israel (escucha Israel), cuando se arrodillaba en Modim (dar gracias) y cuando respondía Kaddosh,. Él dijo que el dolor desaparecerá. Al día siguiente cumplí sus directivas y me cure.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

LA IMPORTANCIA DE LAVAR LAS MANOS

 

   בשער הגילגולים יתבאר עונש מי שאינו נוטל ידיו איך נעקר מן העולם ואיך מתגלגלת נפשו בתוך אמת המים גם מי שאינו מברך ברכת הנהנין נידון במים.

 

En el libro «Las Puertas de Reencarnaciones« explico cuál es el castigo de la persona que no lava sus manos su alma estará estancada dentro de fuentes de agua. También sobre aquel que no recita bendición por alimentos es juzgado en agua.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

PIEDRAS Y METALES QUE CONTIENEN VITÁLIDAD ESPIRITUAL

 

בלי ספק שאפילו הדומם שהוא העפר והאבנים והמתכות וכיוצא בהם מוכרח הוא שיש בתוכם כח חיות ורוחניות המקיים אותו ויש עליו למעלה מזל ושוטר המקיים ומגדל אותו וראיה לזה שאל»כ לא היה יכולת בעפר להבדיל ולהצמיח זרעים ודשאים והיא משתוקקת אל הגשמים כאשה לבעלה וכו’ ובני אדם למעלה מארבעתן ולכן יש כח ויכולת באדם לברור כל ד’ בחינות ולתקנם ולהעלותם למעלה עליונה למעלה ממדרגתו והיא מדרגת המלאכים. כי יכול הוא לברור את הדומם ולהחזירו חלק מחלקי עצמו ומזה יעלה למדרגת מלאך וכו’ כי ע»י אכילתם הדבר ההוא מבררין כחו והטוב והמזון שבו ומה שהוא פסולת וסיגים וזוהמה מתברר בו בסוד יציאת בני מעיים כנודע. אבל הרשעים אדרבא מקלקלים הכל ומה שהוא חלק אדם מורידין אותו עד חלק הדומם על ידי מעשיהם הרעים אך יש רשעים שברוב חטאתם יתגלגלו אחר מותם בבעל חיים שהם למטה ממדרגתם ועתה ע»י עונותיהם השוו אליהם ומתגלגלים עמהם ממש. ויש רשעים יותר גמורים ומתגלגלים בדומם בסוד כי אבן מקיר תזעק וכמו שכתוב בענין נבל דכתיב ביה ויהי לאבן.

(שער המצות עקב)

 

No hay duda que aun las piedras, el polvo y los metales contienen Vitálidad espiritual. En los cielos, hay un angel especial para mantenerlos. La tierra esta desesperada por lluvia, similar a una mujer que espera a su marido. Los humanos estan encima de los animales, plantas, y piedras. Por lo tanto el hombre tiene la habilidad de separarlos, rectificarlos y elevarlos a un nivel superior, hasta el nivel de los ángeles. Cuando la persona come está separando el bien del mal mientras el abono sale en el baño. De todos modos, el perverso destruye todo y todo lo que pertenece a los humanos desciende a un nivel inferior a causa de sus acciones. Algunos perversos pecan gravemente hasta el punto que son reencarnados en forma de animales, mientras otros, más perversos, reencarnan en forma de piedras o metales. Eso fue lo que sucedió con Naval que reencarno como piedra.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

EL REZO DE ADAM

 

והנה כשנברא אדם הראשון הובררו כל בחינות הנשמות שהיו מעורבין בקליפות וכל נכללו באדם הראשון כנודע בסוד אדם אתם והרי חלק העליון שבעשיה שהוא אדם היה אז מבורר ואחר שנברא אדם ע»י תפלתו וכו’ וכשבא אדם והתפלל וירדו גשמים וצמחו ותיקן כל העולמות ואמנם לא תיקן אז כל חלקי עשיה רק את הבחינה השנית והוא בחינת הבעלי חיים וזה סוד ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולכל החיה.

(שער המצות עקב)

Cuando Adam fue creado, todas las almas fueron separadas del mal. Cuando Adam rezo comenzó a llover y la vegetación empezó a crecer, mientras el rectifico todos los mundos. Este es el secreto de Adam cuando daba los nombres a los animales.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

POR QUE A ADAM LE FUE PROHIBIDO COMER CARNE

 

גם תבין בזה טעם למה נאסר אדם באכילת בשר ולא הותר לו רק אכילת צמחים בלבד כמ»ש הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע לכם יהיה לאכלה והטעם הוא כי כונת האכילה היא לברר הטוב שבמאכל ההוא ולהעלותו מן הקליפות והסיגים המעורבים בהם וכבר היו כל הבע»ח מבוררים לגמרי ולכן לא הותרו לו באכילה.

 

Ahora es entendible por qué a Adam le fue prohibido comer carne, tal como dice el versiculo: “yo les doy todas la hierbas y semillas para consumo”.  La razon se debe a que el propósito de comer es separar la parte buena de la parte mala de la comida y elevarlo. Todos los animales fueron contaminados antes del pecado de Adam por eso la persona tenía prohibido comerlos.

 

COMER CARNE PARA RECTIFICAR

 

והנה אחר שחטא אדה»ר חזרו כל הבחינות להתקלקל ובחינת נשמות בני אדם ובחינת נשמות הבע»ח אשר שתי בחינות אלו היו מבוררים כבר והנה אז חזרו וירדו בעמקי הקליפות ונתערבו עם הסיגים והקליפות טוב ברע כבתחילה קודם שהובררו ואמנם עד נח ובניו לא היה בהם כח לברר הבע»ח ע»י האכילה ובבא נח ובניו דכתיב ביה נח איש צדיק הותר לו אכילת הבע»ח כי כבר נתקלקלו בחטא אדה»ר והיו צריכין להתברר ע»י האכילה.

 

Después que Adam peco toda la creación, estaba contaminada y descendió a un nivel inferior donde estaba expuesta y mezclada con las fuerzas del mal. La profundidad de las fuerzas del mal resultaron estar mezcladas con el bien y el mal. Hasta la era del arca de Noé; la humanidad aun no tenía el poder de separar el bien del mal mediante la ingestión. Después de Noé, quien era piadoso, se le permitió ingerir animales que requerían ser rectificados.

CUIDADO AL COMER CARNE

 

ולא עוד אלא שאפילו זה הבירור הגרוע שאנו מבררין ע»י אכילתנו בהמות הטהורות בלבד אינו מתברר אלא ע»י אכילת התלמיד חכם ירא שמים המכוין באכילתו בענין זה ולכן אמרו ז»ל עם הארץ אסור לאכל בשר כי תתערב נפשו שיש בה קדושה מועטת עם נפש הבהמה ויסתלק אותו מיעוט קדושה שבו שאין בו כח לברר ולהסיר הסיגים ההם. ובזה תבין כמה צריך האדם ליזהר מהרבות אכילת הבשר.

 

Mas aun, la separación entre el bien y el mal ocurre principalmente cuando un erudito de Torá ingiere carne con la intención de separar entre el bien y el mal. Por eso nuestros sabios dijeron: «un ignorante tiene prohibido comer carne». A causa de que su alma se mezclara con el alma del animal, y perderá su santidad, ya que no tiene la fuerza de separar lo bueno de lo malo. De aqui aprendemos cuan cauteloso la persona debe ser, al no comer mucha carne.

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top