Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Comer kasher es un tikun (Rectificacion) y mas….

COMER COMIDA KASHER ES UN TIKUN

 

El Arizal pone énfasis que cuando la persona come alimentos casher y pronuncia su bendición está realizando Tikun a las almas que estan reencarnadas dentro de ese alimento. Esto coincide con lo que dicen nuestros sabios:

 

היושב בתענית נקרא חוטא

(נדרים י’)

El que ayuna es un pecador

(Talmud Nedarim 10)

 

עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל

(ירושלמי קידושין)

La persona sera juzgada por cada alimento que vio y no comió

(Talmud Yerushalmi Kidushin)

 

Hashem creó el mundo con todo tipo de alimentos deliciosos para que los humanos gozen y pronuncien una bendición realizando el Tikun a esas almas reencarnadas adentro del alimento; por lo tanto el que ayuna sin una razon valida pierde el propósito de la creación.

Otro tema importante el Arizal nos enseño que la persona que tiene un órgano adolorido es una señal de que su órgano espiritual paralelo también esta dañado por haber pecado usando ese órgano o porque no uso ese órgano para cumplir una mitzva. Por lo tanto, debe corregir el error y su cuerpo se recuperara rápido

CUMPLIENDO TODAS LAS MITZVOT

 

גם בענין עסק התורה שהיא א’ מרמ»ח מצות עשה אם לא השלים אותה שהוא ענין עסקו בפרדס התורה בכל בחינה מהם כפי אשר יוכל להשיג עד מקום שידו מגעת לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה א’ של תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה ככל המצות וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד’ בחינות של פרדס.

(שער המצות 1)

 

 

Con respecto al estudio de la Torá, que es una de las 248 mitzvot positivas. Si la persona no completo su deber de estudiar los cuatro distintos aspectos de la Torá de acuerdo a su capacidad, contratando un Rabino que le enseñe, y rehusó a hacerlo, le faltara la mitzva de estudiar Torá, cual es equivalente a todas las mitzvot juntas. Por lo tanto deberá ser reencarnado hasta completar los cuatro aspectos del Pardes (Pshat, Remez, Drash, Sod – el sentido directo, lo oculto, lo deducido, y la parte esotérica).

(Shaar HaMitzvot 1)

 

DISTINTOS TIPOS DE KARET (EXCOMUNION)

 

דע כי כמה מיני בחינות ואבאר עתה קצת מהם הנה א’ מאופני הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה קרי ביה עונה מלשון שארה כסותה ועונתה לא יגרע פירוש כי אחר פטירת האדם מתחבר האדם עם בת זוגו בגן עדן אחר חצות לילה כנזכר בזוהר פרשת שלח לך ומולידים נפשות לגרים וזה הרשע שנתחייב כרת נכרתה נפשו מנפש בת זוגו ואינם מזדווגים יחד בגן עדן כנזכר ותמורת העונה והזווג נעשה עונה מלשון עון וחטאת ולכן נכרת מלהתחבר עמה ודע כי אופן הזה של הכרת הוא לפעמים למי שלא השתדל בעוה»ז לקיים מצות פריה ורביה ולכן עונשו הוא הכרת הנזכר וכו’ על הפסוק והוא יצא בגפו יחידי בלא נוקבא בשביל שלא עסק בפריה ורביה.

(שער המצות כ»א)

Existen varios tipos de karet (excomunión). Un ejemplo de karet es cuando la persona fallece, él se hubiese reunido con su esposa en el paraíso después de media noche creando almas para los conversos, esto no sucederá. El alma del perverso será cortada del alma de su esposa y no podrán reunirse en el paraiso. Este karet puede incluir a un pecador que no trato de cumplir su obligación de ser fructífero y multiplicarse; por lo tanto su castigo es este tipo de karet.

(Shaar HaMitzvot 21)

 

MATAR ANIMALES

 

ענין הריגת בעלי חיים כבר נזכר בפרשת יתרו כי שום בריה לא נבראת לבטלה ואסור להרוג אותה שלא לצורך ומורי היה נזהר שלא להרוג שום רמש מן הרמשים אפילו הקטנים והפחותים כגון פרעושים וכנים וזבובים וכיוצא באלו ואף אם הם מצערים אותו כבר נודע מ»ש על הפסוק גם אויביו ישלים אתו זה הכלב ויש אומרים זה הנחש ויש אומרים אלו הפרעושים.

(שער המצות ל»ז)

 

Con respecto a matar animales, ya explique en Parashat Itro que cada creatura fue creado para un propósito por lo tanto está prohibido matarlo sin una razon. Mi maestro (el Arizal), era muy estricto de no matar algun insecto, aun voladores, como piojos, o mosquitos, aun cuando le causaban dolor, tal como expresa el versiculo: “sus enemigos haran paz con él.” se refiere al perro, otros dicen a la serpiente, y otros dicen los insectos.

(Shaar HaMitzvot 37)

REZO POR LOS MUERTOS

 

ענין ההשכבות שאומרים על נפשות הנפטרים כמנהג שלוחי צבור קהילות ספרד היה

 מורי מלעיג עליהם מאד והיה אומר שלא היו מעלין נשמת המת אבל לפעמים היו מורידין אם אין נפש המת ההוא ראוי לכך.

(שער המצות מ»ט)

 

Con respecto al rezo por los muertos (Hashkava), tal como acostumbran en muchos comunidades Sefardies: Mi maestro (el Arizal) se burlaba y decía: “No solamente que ellos no elevan el alma del difunto, sino que en ciertos casos ellos bajan el alma del difunto por no merecer tal rezo.»

(Shaar HaMitzvot 49)

 

USAR NOMBRES SAGRADOS

 

איסור להגות את השם בכתבו ואיסור קבלה מעשית כתיב זה שמי לעולם וכו’ ובענין קבלה מעשית מה שהוא שימוש האדם לעשות דברים נפלאים ע»י השבעת שמות הקדש כל העושה השבעות אלו גורם שיבואו תמיד בפיו ברכות לבטלה כי עבירה גוררת עבירה ואותם המלאכים שהוא משביען בעל כרחן מתגרים בו ומבאים אותו לידי ברכות לבטלה.

(שער המצות ע’)

 

Está prohibido pronunciar nombres sagrados de Hashem o el uso Kabalá practica al obligar ángeles encargados de operar el universo mediante juramento usando nombres sagrados. El que practica esto causa que terminara pronunciando bendiciones en vano, porque los mismos ángeles que el obligo con su juramento a cumplir su petición, se vengaran de él y lo forzaran a pronuciar bendiciones en vano.

(Shaar HaMitzvot 70)

 

DECIR NOMBRES DE ANGELES

 

גם היה מורי נזהר מלהוציא בפיו שום שם משמות הקדש או של המלאכים אפילו אותם הכתובים בספרים ולא היה זוכר אותם באמצע הדרוש אלא כדרך זה כשהיה זוכר היה אומר מם טית וכשהיה זוכר היה אומר סמך מם וכן כיוצא בזה וטעם הדבר לפי כשד’ מסרם והשליטם על שליחותיו ומלאכיותיו צוה אותם תיכף כשיזכירם האדם וישביעם בשמו שיהיו נזקקים לו כנזכר באותיות דרבי עקיבא והנה תיכף בשמוע המלאך שמזכירים שמו בעולם הזה נבהל ונרתע לאחוריו לשמוע אם משבעים אותו כדי שיהיה מזדקק להשלים שבועתו כנזכר ואף אם רואה אח»כ שאינם משביעים אותו עכ»ז נרתע ונבהל בשמיעת שמו ומתקנא במזכיר שמו ומתגרה בו ומקטרג עליו. אמנם שמות המלאכים שהם נמצאים בבני אדם הנקראים בשמותיו כגון מיכאל גבריאל מותר להזכירם ואין בהם חשש איסור.

(שער המצות ע’)

 

Mi maestro (el Arizal) fue extremamente cauteloso en no decir ningun nombre sagrado, o nombre de ángeles, aun de aquellos que sus nombres aparecen en los libros sagrados. El usaria sus iniciales, como por ejemplo: Samej Mem con referencia al Satán. A causa que cuando Hashem los creó y les dio su función, les instruyo que al escuchar su nombre de la boca de un ser humano que le hace juramento con el nombre de Hashem ellos deben hacer lo que la persona les ordena. Los ángeles estan extremamente temerosos al escuchar su nombre, y cuando el ángel percibe que fue llamado para cumplir una orden humana en vez de la voluntad de Hashem, este ángel acusa a la persona en la corte celestial. Está permitido pronunciar los nombres de ángeles que son usados como nombres de seres humanos tal como: Mijael, Gabriel, etc.

(Shaar HaMitzvot 70)

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top