Ascendiendo
El Arizal
Los Escritos del Arizal
+100%-

Diferentes niveles de reenacarnacion y mas…

 DIFERENTES NIVELES DE REENCARNACION

 

יש שמתגלגל מדרגה א’ למטה ממדרגתו שהיא בב»ח ויש מתגלגלים גם בצומח וזה צריך בעת תיקונו לעלות שני מדרגות ויש שמתגלגל בדומם וזה צריך לעלות שלשה מדרגות כי בתחילה עולה מן הדומם אל הצומח כי יצמח מן האדמה ויתלבש בתוך הצומח ואח»כ יאכלהו הב»ח האוכלים עשב ואז יעלה במדרגת ב»ח ואחר כך ישחטום ויאכלום בני אדם ויחזרו להיות חלק אברי האדם עצמו ואז יתוקן כי שם יתברר ע»י אכילת האדם הנזכר. ולפעמים אפשר שידלג המגולגל ב’ מדרגות בפעם אחת כיצד הרי שנתגלגל בצומח והאדם אוכל הצמחים והעשבים ההם ונמצא שמן הצומח עלה למדרגת האדם וכן אם נתגלגל בדומם והב»ח אוכל ממנו והרי עלה מדומם אל הב»ח ולפעמים מדלג כל ג’ מדרגות ביחד והוא כי הרי שנתגלגל בדומם והאדם אוכלו נמצא שעלה כל הג’ מדרגות ביחד.

(שער המצות עקב)

 

Algunos reencarnan en un nivel más bajo, el cual es el nivel animal. Otros reencarnan como plantas; tal persona necesita ser elevado dos niveles. Otros reencarnan en el mundo mudo como piedras o metal y requieren ascender tres niveles. El primero es el mundo mudo las plantas; después las plantas son consumidas por animales, cuando llegan al nivel de animal. Luego el animal es faenado y consumido por humanos para formar parte de la raza humana. En algunos casos, el ascenderá dos niveles de una sola vez, en el caso de que la persona coma vegetales que ya estan reencarnados con otra persona. También si la persona es reencarnada al mundo mudo y un animal come de esa piedra o metal, ascenderá dos niveles. También puede ascender tres niveles; si la persona reencarno en el mundo mudo y alguien come esa piedra; en tal caso asciende tres niveles de una sola vez.

 (Shaar HaMitzvot Ekev)

 

COMER POLVO Y OTROS ELEMENTOS

 

והנה צריך לבאר ענין אכילת הדומם כי הנה לפעמים יהיה איזה מגולגל במעט עפר והאדם נתאוה לאכול העפר ההוא כנודע בטבע בני אדם האוכלים העפר או המשל אם נפל צרור עפר תוך התבשיל ונתערב בו והאדם אוכלו וכן עד»ז הב»ח באוכלו העשבים ואוכל מעט עפר הנדבק באותם העשבים ואפשר כי שם מגולגל איזה נפש אדם. ואמנם המלח אינו בחינת דומם והוא מכלל הצומח. ופעם אחרת שמעתי ממורי שהוא בחינת האמצעי שבין הדומם אל הצומח.

(שער המצות עקב)

 

Debemos explicar como sucede que la persona coma piedras o metal. En algunos casos la persona es reencarnada como polvo y la persona tiene deseo de comer polvo. Es sabido que existe gente rara que come polvo o el mismo es consumido cuando cae dentro de una olla y se mezcla con la comida. Tambien los animales comen plantas y a veces el polvo esta junto con la planta. La sal no se considera del mundo mudo, es como una vegetación. En un caso mi maestro (el Arizal) dijo que la sal es un nivel separado entre el mundo mudo y la planta.

(Shaar HaMitzvot Ekev)

 

 LA MESA ES SIMILAR AL ALTAR

 

ולכן האדם כשהוא אוכל צריך ליזהר בתכלית הזהירות ואל יאכל כמו הבהמות והב»ח שאינן יודעין בין טוב לרע ולכן הגדילו חז»ל כאומרם שהשלחן דומה למזבח וזה לפי שהמזבח היה עושה ב’ בחינות הנזכרות. גם אמרו כי השלחן מכפר עונותיו של אדם כיון שאפשר שיזדמנו במאכל ההוא איזה נפשות מגולגלים על עבירות שעשו או אף גם במים ששותה אם יזדמנו שם איזה מגולגלים אם יהיה האדם האוכלם צדיק ות»ח ודאי שלא די שלא יתערבו בו בנפשו אלא אדרבא יתקנם ויברר האוכל מתוך הפסולת ויתקן נפשות המגולגלים ההם. אבל אם האדם הוא רשע או עם הארץ לא די שאינו מתקן אותם אלא אדרבא אפשר שע»י מעשיו פוגם ומקלקל את נפשות המגולגלים שם יותר ממה שהם פגומים מצד עצמם. ונוסף על זה עוד בחינה ג’ כי אפשר ג»כ כי אדרבא הם יתגברו עליו ויחטיאהו וידריכוהו בדרך לא טוב עד יגרמו רעה לנפשו לא יוכל להרפא. וזה סוד הענין של כמה בני אדם שלפעמים פתע פתאם תבא עליהם מעורא רע וקשה וממירין דתם ח»ו ויוצאין מכלל הדת וכההוא עובדא דיוחנן כ»ג שנעשה צדוקי.

(שער המצות עקב)

 

Cuando la persona come, debera ser extremamente cautelosa de no comer como los animales, los animales no distinguen entre el bien y el mal. Por eso nuestros Sabios dijeron: «la mesa es comparada al altar,” porque el altar tenia dos funciones. La primera era mostrar a la persona que, de acuerdo a sus pecados, el debería morir pero Hashem acepta el sacrificio de un animal en vez de el mismo. La segunda es separar entre las partes del animal que se incineran y suben a Hashem, y las partes del animal que deben ser consumidas por los Cohanim, para correjir el pecado de  Adam al separar el bien del mal. Tambien la mesa expía los pecados de la persona, ya que pueden existir almas reencarnadas las cuales podrían llegar a su mesa en la comida o bebida aun en el agua. Si la persona que come y toma es piadoso y es un erudito de Torá, el los corregirá. Lo contrario sucede si el que los come es perverso o ignorante. En algunos casos esa comida puede causar a los que la comen que bajen su nivel espiritual o que pequen severamente hasta tal punto que no tendrán Teshuva. Esta es la razon por la cual ocasionalmente vemos que algunas personas se convierten en herejes, como sucedió con Rabi Yojanán Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que se convirtió en Saduceo.

(Shaar Hamitzvot Ekev)

 

LA FUERZA DE LOS SABIOS DE TORÁ

 

. ודע כי מי שהוא עם הארץ אינו מתקן שום מדרגה כלל ואפילו מי שמגולגל בב»ח וזה עם הארץ אם אכל הבשר הב»ח ההוא אינו יכול לתקנו ומכ»ש שלא יתקן המגולגל בצומח

התלמידי חכמים היודעים בחכמת הזוהר בדרך הסוד יש בהם כח להעלות שני מדרגות והוא מצומח לאדם והת»ח המופלאים בחכמת האמת בשורשה יכולים להעלות אפילו מדומם לאדם.

האדם הנזהר במאכלו לפשפש בהם שלא יהיה בה שום איסור מסייעין אותו מן השמים שלא תבא תקלה על ידו ועיקר הדבר תלוי שיכון הכוונות שנבאר וע»י כונות אלו ירחיקוהו מן השמים מכל מיני אסורין.

 

Debes saber que el ignorante no rectifica ningun nivel, aun aquellas almas reencarnadas en animales. Los eruditos de Torá que estudian Zohar tienen la fuerza de elevar al alma dos escalones a la vez, los eruditos de Torá que son grandes kabalistas, tienen la fuerza de elevar al alma tres escalones simultáneamente. Cuando la persona es cautelosa sobre el cashrut de los alimentos que consume recibe asistencia divina especial y nunca llegara comida no-casher a su mesa.

 

ALMAS REENCARNADAS EN POZOS DE AGUA

 

נמצא כפי זה כי אין מעיין ובור מקוה מים שאין נמצאים בהם כמה וכמה נפשות מגולגלים לאין מספר. והנה כדוגמת איש הצדיק אשר מתעברין בו נפשות צדיקים ומסייעין אותו בכל דרכו למונעו מן החטא כך ח»ו אם האדם ישתה מן המים ההם ויכנס בו איזה נפש מגולגל אשר במים ההם ואין יכולת באיש הזה לתקנו הנה יתעבר בו נפש הרשע ההוא ויחטיאו עד יורידהו לבאר שחת.

 

No existe un pozo o fuente de agua que no contenga muchas almas reencarnadas. Al igual que el piadoso recibe ayuda de otras almas piadosas las cuales lo previenen del pecado, asi tambien, cuando la persona bebe esa agua, un alma perversa puede entrar en sus cuerpos sin que  tenga la fuerza de rectificarlo. Esta alma es capaz de causarle pecar severamente.

 

וכן בענין האכילה אם האוכל יהיה ע»ה ויאונה לפיו המאכל ההוא איזה מגולגל אפילו שיהיה מב»ח שאינו רק מדרגה אחת ואינו יכול לתקנו או אם האוכל הוא ת»ח ואינו יודע בחכמת האמת ויאכל הירקות הצמוחין הבאים בהם הנפש המגולגלת והנה אין בידו לתקנו אפשר שיתערבו בהם ויחטיאו כנזכר כי לכן לפעמים מזדמנים מקריים ומאורעות רעות וקשות לאדם בפתע פתאום ועושה איזה עבירה גדולה והוא כי אותו נפש המגולגת היתה חוטאת בעבירה ההיא ועתה החטיאה לאיש הזה כפי דרכה וז»ס שנמצא לפעמים איזה צדיק ובידו עבירה א’ שאינו יכול לפרוש ממנה והיא לסיבת הנזכרת.

 

Si la persona que come carne es ignorante y no tiene la fuerza de corregir el alma reencarnada, o aun si es piadoso, pero no sabe Kabalá, estas almas pueden causarle pecar. En muchas ocasiones la persona de pronto se encuentra en terrible situaciones y comete un grave pecado porque estas almas son extremamente perversas y tienen el poder de dañar a esa persona. Por eso podemos ver un hombre piadoso incapaz de superar una tentación específica.

 

הנה מורי בלכתו בדרך והיה שותה מים ממעין ובור מקוה מים היה מביט ומכוין בשתייתו עד שבכח כונתו היה מגרש ודוחה משם אותו הרוח או הנפש המגולגלת שם. ואחר כך שותה מן המים ההם. ואח»כ היה הרוח ההוא חוזר למקומו וכמו שכתבנו לעיל שיש כח בידי התחתונים לגרש את הרוחות רעות. ולכן היה מורי מזהיר אותנו מאד שלא נשתה המים ההם בפה ר»ל שלא יניח האדם פיו על המעיין וישתה אבל בלכתו למעיין ישהה מעט כל שהוא ואח»כ יקח המים בחפניו וישים בפיו. ואמנם אחר שכבר נעקרו מים מן המעין או הבור והובאו לבית אין חשש כלל לשתות מהם. ועכ»ז טוב לשפוך מעט מים קודם שישתה.

 

Cuando mi maestro (el Arizal) caminaba y deseaba tomar de un pozo, miraba y se concentraba para echar los espíritus del agua; y después bebía de esa agua. Por eso mi maestro nos advirtió que la persona no debe tomar agua directamente con su boca, debera esperar un poco y Luego beber del agua con su mano poniéndola en su boca. Si el agua fue tomada con un utensilio e introducida dentro de la casa, ya no hay problema en tomarla. Es preferible verter un poco de agua antes de beberla.

RECTIFICANDO ALIMENTOS

 

  יכוין לתקן מה שאכל כיצד הנה כפי מעשה האדם שעושה כן יהיה לו אחר פטירתו כי אם עסק בעבירות או אם חטא אלא שחזר בתשובה הנה בעת פטירתו מתעלה נשמתו למעלה ונדבק בשי»ת כמ»ש ואתם הדבקים בד’ אלוקכם חיים כלכם היום ואם ח»ו עשה להפך הנה אחר פטירתו יתגלגל בדומם ובצומח ובב»ח שאינו מדבר בטמאים ובטהורים והנה כשהאדם אוכל בשר אפשר ששם מגולגל איזה נפש אדם מישראל ולכן ביום התענית צריך שיכון לתקן מה שאכל להעלות כל החלקים שנכנסו בו בעת שאכל הבשר אם נשמה אם רוח אם נפש.

 

La persona debe concentrarse en rectificar lo que come. Su situación después de su muerte será de acuerdo a sus actos en este mundo. Aun si la persona estaba ocupado pecando, si se arrepiente, su alma se elevara a Hashem, tal como dice el versiculo: “ustedes quienes se apegaron a Hashem estan vivos cada uno de ustedes en este día.” Pero si hizo lo opuesto, después de su muerte reencarnara en forma de piedra, o vegetación, o un animal, casher o no. Cuando la persona come carne, es posible que un alma judía este reencarnada adentro, por eso en dias de ayuno debera pensar como elevar las almas de la carne que comió hasta ahora.

Libros relacionados

Los Escritos del ArizalDeje su comentario

Su email no se publica. Campos requeridos *

Top